REKLAMA NA FACEBOOKU – MOŽNOSTI INZEROVANIA

Výkon, Povedomie, Social media  27. júla 2020 Ján Májek

Reklama na facebooku je veľkým zdrojom prínosu nových užívateľov od ktorých vieme získať cez lead generation formáty kontakty. V jednom z posledných článkov sme si ukázali možnosti inzerovania reklamy, ktoré ponúka služba Google Ads. Dnešný článok sa bude niesť v podobnom duchu, no tentokrát sa pozrieme, aké možnosti máte pri vytváraní reklám na Facebooku. Ako sme spomínali viackrát, transformácia firiem a podnikania do digitálneho priestoru je v súčasnej krízovej situácii, kedy je nákupné správanie aj rozhodovanie zákazníkov presunuté do online sveta, základom úspešného prežitia spoločnosti. To, AKO by ste to mali urobiť, sme popísali v samostatnom článku.

Dôležitosť presunu firmy do digitálneho priestoru nie je však len otázka týchto výnimočných dní. Práve v “povírusovom” období bude dôležité, koľko času a investícii ste venovali či venujete do online podnikania. Presun zákazníkov do digitálneho prostredia je spôsobený našim prirodzeným vývojom, ibaže v tomto období nabral oveľa rýchlejšie tempo ako sa predpokladalo. Je dobré sa mu prispôsobiť a firme dopriať pestrý online život. Jednou z možností, ako môžete svoje internetové podnikanie podporiť sú aj reklamy na Facebooku.

Facebook a jeho ponuka reklám

Facebook ponúka hneď viacero druhov reklám, ktoré môžete na propagáciu svojho podnikania využiť. Všetky sú dostupné vo Facebook Business Manager-i, v ktorom si musíte založiť vlastný firemný reklamný účet. V ňom môžete prehľadne spravovať všetku vašu reklamnú činnosť a zvoliť si druh reklamy, ktorý je pre vás najefektívnejší. Pri voľbe je dôležité, aký máte cieľ.

Reklama na facebooku

Reklama na facebooku je vynikajúcim prostriedkom na nové kontakty pre vašu firmu

Facebook rozlišuje 3 základné kategórie reklám na základe vášho marketingového cieľa, zamerané na povedomie, zvažovanie a konverziu. Pamätáte si ešte náš článok o 4 nákupných fázach (SEE, THINK, DO, CARE), ktorými užívatelia pri nákupe na internete prechádzajú? Zamerania jednotlivých kategórii Facebook reklám im tiež zodpovedajú. Teda presnejšie, prvým trom- SEE, THINK a DO.

V kategórii Awareness (Povedomie) je cieľom vašej reklamy zasiahnuť publikum vo fáze SEE, teda ľudí, ktorí o vašej značke ešte nevedia. Chcete, aby vás “zbadali”, chcete, aby sa o vašej značke dozvedeli a vaša reklama mala čo najširší dosah, teda zasiahla čo najviac užívateľov.

V kategórii Zvažovanie (Consideration) cielite reklamu na ľudí, ktorí už o vašej značke vedia, no nachádzajú sa vo fáze THINK, teda premýšľajú medzi viacerými možnosťami, viacerými firmami. Vy samozrejme chcete, aby si vybrali vás. Preto je cieľom reklám v tejto kategórii vyvolať u recipientov interakciu s vašou značkou (poslať vám správu, prekliknúť sa na váš web, inštalovať si vašu aplikáciu, pozrieť si vaše video,…), ktorá ich presvedčí o tom, že vy ste tou najlepšou voľbou.

V kategórii Konverzia (Conversion) vám ide o publikum, ktoré vás pozná, prekliklo sa na váš web, poslalo vám správu či zhliadlo vaše video. Je s vašou značkou v interakcii, odhodlané, možno už rozhodnuté u vás napr. nakúpiť, no priamu akciu (fáza DO) stále nevykonalo. Preto majú reklamy v tejto kategórii za cieľ u recipientov vyvolať dokončenie nákupu, uskutočnenú konverziu, katalógový predaj či návštevu obchodu. Ide o tzv. výkonnostné kampane.

Reklama na facebooku

Reklama na facebooku stratégia see- think – do – care

Základom je určiť si, čo je cieľom vašej firmy, vašej reklamy. Vzbudiť povedomie (široký dosah), vyvolať záujem, interakciu (poslanie správy) alebo dokončenie celého procesu / uskutočnená konverzia (nákup)?

Stanovenie si cieľa reklamnej kampane, a teda aj jej typu, závisí tiež od charakteru či umiestnenia kampane, rozpočtu na marketing, želaného formátu reklamy (niektoré typy napr. nepovoľujú video formát) a pod. Najpoužívanejšími druhmi reklamných kampaní sú tieto.

Ak však máte k dispozícii dostatok finančných prostriedkov, môžete skúsiť kombináciu viacerých možností reklamných kampaní. Výkonnostnú kampaň rozšíriť o doplnkové, zamerané na dosah či interakciu.

V nasledujúcich riadkoch vás bližšie oboznámime so všetkými spomenutými možnosťami reklamných kampaní, ktoré Facebook ponúka.

1. REKLAMA NA FACEBOOKU ZAMERANÁ NA POVEDOMIE

Povedomie o značke

Reklamy na zvýšenie povedomia o značke je vhodné využiť vtedy, ak napríklad vstupujete na trh a vašu značku nepozná nikto, prípadne veľmi málo ľudí. Toto cielenie môžete využiť aj v prípade, ak si chcete publikum rozšíriť, napr. ak do svojej ponuky pridáte produkt pre úplne novú cieľovku. Pri tomto type reklamnej kampane mierite na ľudí, pre ktorých budú vaše reklamy relevantnejšie ako pre iných a budú im venovať zvýšenú pozornosť, vyplývajúcu z ich záujmov, demografických údajov a pod.

V skratke. Cielite na ľudí, u ktorých je väčšia pravdepodobnosť, že si vás zapamätajú a vám sa tak podarí naplniť cieľ- zvýšiť povedomie o vašej značke.

Dosah

Pri dosahovej kampani ide o to, aby sa vaša reklama zobrazila čo najväčšiemu počtu ľudí. Takáto reklamná kampaň vám pomôže zasiahnuť maximálny počet ľudí z vami preddefinovaného publika a tiež nastaviť, ako často za určité časové obdobie zhliadnu vašu reklamu. Ideál pre nové značky, pri budovaní ich povedomia a postavenia na trhu.

Pri dosahovej kampani máte možnosť zvoliť formát reklamy v podobe obrázku, videa či carouselu.

2.REKLAMA NA FACEBOOKU ZAMERANÁ NA ZVAŽOVANIE

Návštevnosť

Už z názvu vyplýva, že ide o reklamnú kampaň, ktorej zámerom je priniesť návštevnosť na vami určené cieľové miesto, napr. web, aplikáciu či konverzáciu v Messengeri. Jej cieľom je teda nasmerovať a zvýšiť návštevnosť tohto miesta (najčastejšie webu či aplikácie). Z toho vyplýva, že obsahuje prelink na danú cieľovú “pristávaciu dráhu.”

Je jednou z najpoužívanejších možností na Facebooku, väčšinou ju sprevádza tlačidlo “Nakupovať” či “Viac informácií”, ktoré užívateľa presmeruje na web (e-shop), aplikáciu,… Pri tejto reklame platíte za impresie, teda zobrazenia reklamy alebo za kliknutia na odkaz (známe PPC reklamy).

Pri jej nastavovaní si môžete vybrať z viacerých formátov: fotka, video, carousel, slideshow a dokonca collection.

Interakcia

Cieľom takejto kampane je, aby váš príspevok videlo a zapojilo sa doň čo najviac ľudí. Ide o kampaň zameranú na zisk čo najväčšieho počtu interakcií s príspevkom / so stránkou. Pod interakciou rozumieme lajky, komentáre, zdieľania, kliknutia na príspevok, odpovede na udalosti či reakcia na ponuku. Kampaň s týmto cielením vám pomôže príspevok zobraziť ľuďom, u ktorých je pravdepodobné, že ich zaujme a interakciu vykonajú. Je však dôležité dobre si nastaviť vlastnosti publika.

Pri tomto type platí pravidlo, že čím atraktívnejší príspevok (čím viac ľudí ho zhliadne a reaguje naň), tým lepšia cena za interakciu. Môže sa tak stať, že s rozpočtom 5 eur získate viac interakcií ako s rozpočtom 20 eur.

Pre zvýšenie atraktivity môžete použiť napr. formát videa, carousel či slideshow, ktoré veľmi dobre fungujú a tento typ reklamnej kampane ich povoľuje.

Inštalácia aplikácie

Pri reklamnej kampani tohto typu smerujete užívateľov do obchodu s aplikáciami, kde si môžu stiahnuť práve tú vašu. Snažíte sa, aby si čo najviac z oslovených vašu aplikáciu nainštalovalo.

Formáty, ktoré môžete pri propagácii využiť sú fotka/ obrázok, video či carousel. Do kampane môžete integrovať aj CTA button s rôznymi výzvami podľa vášho cieľa. Odporúčame túto možnosť využiť.

Pozretie videa

Máte natočené video s predstavením vášho produktu, s tutorialom k jeho použitiu, nejaké zákulisné zábery, príbehy zákazníkov či vašich zamestnancov? Urobte z neho reklamnú kampaň. Video je obľúbeným formátom, často oveľa efektívnejším ako obyčajná fotka. Ak máte video materiál k dispozícii, určite ho využite, nastavne naň vo Facebook Business Manager-i reklamnú kampaň a zvýšte jeho dosah. Výrazne to môže pomôcť zvýšiť obľúbenosť vašej značky a povedomie o nej.

Videá užívatelia radi zdieľajú a dobrovoľne si ich medzi sebou posielajú. Zväčša však len vtedy, ak majú dobrý nápad, myšlienku či príbeh, s ktorým sa užívatelia stotožňujú.

Ak chcete robiť dobré videá, no neviete ako, máme pre vás zopár tipov.

Generovanie potenciálnych návštevníkov

Pri tomto type reklamy oslovujete a získavate potenciálnych zákazníkov, napr. vo forme e-mailových adries. Cielite na skupinu ľudí, ktorých prejavili záujem o vašu značku, firmu či produkt.

Takéto reklamy vám pomôžu nájsť nových zákazníkov a umožnia vám zbierať o nich údaje (e-maily, telefónne čísla a iné informácie- preferencie, záujmy,…). Generovanie potenciálnych zákazníkov sa oplatí v prípade, ak chcete ľudí presvedčiť, aby sa zaregistrovali do odberu vášho newslettra či si stiahli váš manuál, ponuku, prospekt a pod.

Správy

Zámerom tohto typu reklamy je podnieť čo najviac ľudí, aby vašej firme posielali na Messengeri správy. Snažíte sa vzbudiť čo najväčší počet konverzácií s vašou firmou, ktorých cieľom je zodpovedať otázky užívateľa, ponúknuť mu podporu či utvrdiť ho v dokončení nákupu.

Typickým znakom takejto reklamy je CTA button “Poslať správu.” Na výber máte z viacerých možností, no práve toto znenie je používané najčastejšie, nakoľko najviac zodpovedá cieľu samotnej reklamy.

Reklama na facebooku

Reklama na facebooku – nastavenie biznis manažéra

Čo sa týka formátov reklamnej kampane zameranej na správy, povolená je fotka, video a carousel.

3.REKLAMA NA FACEBOOKU ZAMERANÁ NA KONVERZIU

Konverzie

Dostávame sa do poslednej kategórie reklám zameraných na konverziu, teda určitú uskutočnenú akciu, napr. nákup.

Výkonnostné reklamné kampane zamerané na konverziu sú veľmi využívanou formou propagácie na Facebooku. Prostredníctvom nich podnecujete ľudí, aby vykonali určité hodnotné akcie na vašom webe, vo vašej aplikácii či v Messengeri, napr. už spomenuté dokončenie nákupu, pridanie platobných údajov užívateľa, vyplnenie formuláru, stiahnutie e-booku a pod.

Reklama na facebooku

Reklama na facebooku – platobná metóda

Tento cieľ si dopredu stanovíte a konverzia sa z neho stáva až potom, ako ho niekto naplní a požadovanú akciu vykoná.

Na sledovanie a meranie konverzií slúži správne nastavený Facebook pixel. V tomto prípade platíte za impresie, teda zobrazenia reklamy.

Do reklamy integrujete určitý odkaz, napr. na váš web (či na jeho konkrétnu landing page- kontaktný formulár) alebo podujatie na Facebooku. Okrem zaužívaných formátov môžete opäť využiť aj možnosť vytvorenia kolekcie.

Catalog sales (Katalógový predaj)

Ide o Facebook reklamy, ktoré automaticky zobrazujú položky z vášho katalógu na základe charakteru vášho cieľového publika a jeho vlastností.

Vďaka týmto reklamám viete napr. človeku ukázať na Facebooku tovar, ktorý si prezeral na vašom e-shope, no nekúpil ho.

Ku každému produktu môžete priradiť fotku, nadpis (meno produktu) aj CTA button.

Reklama na facebooku

Reklama na facebooku business manager

Nato, aby ste reklamnú kampaň s týmto cieľom mohli nastaviť potrebujete vytvoriť katalóg, naplniť ho produktami a informáciami o nich. Pri tomto type reklamy platíte za impresie alebo kliknutia.

Návštevnosť obchodu

Máte kamenný obchod /fyzickú prevádzku a chcete zvýšiť jej návštevnosť? Využite reklamu na Facebooku, ktorou zacielite na ľudí, nachádzajúcich sa v jej blízkom okolí. Ak napr. rozbiehate novú reštauráciu v Trnave, cieliť môžete na obyvateľov Trnavy a jej blízkeho okolia. Charakter publika samozrejme môžete ešte bližšie špecifikovať, na základe rôznych záujmov či iných vlastností.

Oboznámili sme vás so všetkými typmi reklám, poskytovaných sociálnou sieťou Facebook, na základe marketingového cieľu. Radi vám pomôžeme s ich nastavením, správnym zacielením či rozložením budgetu.

Potrebujem začať inzerovať na facebooku

Plánujete začať s digitalizáciou firmy? My vám poradíme!
Kontaktujte nás
Ján Májek

Ján Májek

Majiteľ UPVISION Digital agency

Zdieľaj

Ďalšie inspirácie

VŠETKO ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O TIKTOK ADS

VŠETKO ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O TIKTOK ADS

Marketing, Social media  12. júla 2024 Ján Májek

TikTok reklamy prichádzajú na Slovensko, otvárajúc značkám veľkú príležitosť osloviť 1,2 milióna ...

Čítaj viac
Brand advertising

Brand advertising

Marketing  1. júla 2024 Ján Májek

Reklama je esenciálnou súčasťou každého úspešného podnikania. Je to nástroj, ktorý pomáha firmám ...

Čítaj viac
CONTENT MARKETING

CONTENT MARKETING

Marketing  13. júna 2024 Ján Májek

V dnešnom digitálnom svete, kde konkurencia neustále narastá, sa firmy čoraz viac uchyľujú k stra...

Čítaj viac

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.