ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb spoločnosťou upvision. s.r.o. pri výkone jej podnikateľskej činnosti, vrátane spracúvania osobných údajov ku ktorému prichádza na webovej stránke www.upvision.sk alebo na profile spoločnosti upvision. s.r.o. na sociálnych sieťach Facebook, INSTRAGRAM, LinkedIn (ďalej ako „webová stránka“).  Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov spolu ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď najmä na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané a aké sú Vaše práva a povinnosti v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Tieto Zásady Vám poskytujú aj ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a predstavujú tak splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 13, ako aj podľa článku 14 Nariadenia týkajúcej sa spracúvania osobných údajov na webovej stránke. Podmienky spracúvania osobných údajov, ku ktorému prichádza mimo webovej stránky alebo pri bežnom výkone podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa, sú upravené vo všeobecných zásadách ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa a v iných interných predpisoch prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov.

 1. Identifikácia Prevádzkovateľa a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je spoločnosť upvision. s.r.o. so sídlom Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica, IČO: 48 067 989, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35623/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese upvision. s.r.o., Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica alebo e-mailom na e-mailovú adresu dpo@upvision.sk. Prevádzkovateľ neurčil v oblasti ochrany osobných údajov zodpovednú osobu.

 1. Účely, právne základy, kategórie spracúvaných osobných údajov a doba uchovávania

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu, stanovenú v súlade s príslušnými právnymi predpismi a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, právne základy, kategórie osobných údajov a informáciu o dobách uchovávania Vašich osobných údajov, nájdete v tabuľke nižšie.

O dobe uchovávania Vašich osobných údajov Vám Prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie taktiež v prípade, ak o to požiadate.

 

Účely Právny základ Kategórie dotknutých osôb Kategórie osobných údajov Doba uchovávania alebo kritériá na jej určenie
Prijímanie a evidencia objednávok služieb a realizácia predzmluvných vzťahov Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – plnenie zmluvy a realizácia predzmluvných vzťahov fyzické osoby – zákazníci v postavení fyzických osôb bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, kontaktné údaje – tel. č., emailová adresa, bankové spojenie) do uzatvorenia zmluvy alebo počas 1 roka odo dňa doručenia žiadosti dotknutej osoby o spoluprácu / vyhotovenie cenovej ponuky
Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi a odberateľmi – fyzickými osobami), vrátane zmlúv uzatvorených na diaľku Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – plnenie zmluvy a realizácia predzmluvných vzťahov fyzické osoby – dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia,  sprostredkovatelia, fyzické osoby – odberatelia (zákazníci) a ich zástupcovia bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, kontaktné údaje – tel. č., emailová adresa, bankové spojenie) počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu alebo do uplynutia príslušných premlčacích dôb, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Evidencia a vedenie súdnych a správnych  konaní Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonných povinností fyzické osoby  v postavení účastníkov konania a ich zástupcovia bežné osobné údaje a osobitná kategória osobných údajov potrebné k plneniu zákonných povinností 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Vybavovanie reklamáćií a vedenie predpísanej dokumentácie Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonných povinností fyzické osoby uplatňujúce reklamáciu ( odberatelia (zákazníci), ich zamestnanci a zástupcovia) bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností 3 roky odo dňa vybavenia reklamácie, ak si reklamáciu uplatní zákazník – fyzická osoba a 4 roky odo dňa uplatnenia vybavenia, ak si reklamáciu uplatní zákazník – právnická osoba
Plnenie povinností pri vykonávaní starostlivosti ku klientovi a pri zisťovaní neobvyklej obchodnej operácie (identifikácia klienta a obchodnej operácie, vrátane kopírovania a scanovania úradných dokladov a uchovávanie údajov) a uchovávanie všetkých písomných dokladov a údajov týkajúcich sa vykonania obchodu pri vykonávaní „Činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov“ Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonných povinností fyzické osoby –  odberatelia (zákazníci), ich zamestnanci a zástupcovia, fyzické osoby – zamestnanci a zástupcovia odberateľov (zákazníkov), koneční užívatelia výhod odberateľov meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, iné osobné údaje preukazujúce postavenie KÚV alebo funkciu dotknutej osoby u klienta, iné osobné údaje uvedené v dokladoch o obchode 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s odberateľom, ak finančná spravodajská jendotka nepožiada písomne o dlhšie uchovávanie (najviac ďalších 5 rokov) v súlade s § 19 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonných povinností fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevádzkovateľa bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti do vybavenia uplatnených práv
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôba evidencia spôsobov, akým boli uplatnené práva vybavené Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevdázkovateľa bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti 5 rokov odo dňa vybavenia uplatnených  práv alebo inej žiadosti
Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ poslaných prevádzkovateľovi prostredníctvom kontktného formulára na webovej stránke, správ na sociálnych sieťach,  e-mailovej komunikácie alebo telefonicky Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na správy z e-mailovej komunikácie alebo správy prijaté inou formou pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, kvalitu poskytovania služieb a získavanie novej klientely fyzické osoby zasielajúce správu / dotaz meno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr
Priamy marketing – bývalí a sučasný zákazníci (newsletter) Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia –  oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorý spočíva v  potrebe prevádzkovateľa informovať svojich klientov o obchodných ponukách a iných informáciách týkajúcich sa klientov fyzické osoby – klienti / zákazníci, fyzické osoby – zástupcovia zákazníkov / klientov e-mailová adresa, meno, priezvisko, príslušnosť k spoločnosti klienta 3 roky odo dňa poskytnutia služby alebo do odhlásenia sa z odberu newslettru
Priamy marketing – posielanie newsletter-u Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby fyzické osoby, ktoré sa prihlásili do odberu newsletter-u a udelili súhlas e-mailová adresa, meno, priezvisko, príslušnosť k spoločnosti klienta 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Vyhotovovanie a zvereňovanie fotografií a audiovizuálnych záznamov dotknutých osôb na webovej stránke prevádzkovateľa a na iných komunikačných kanáloch (sociálne siete Facebook, Instagram, LinkedIn a na kanáli v službe Youtube) Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby fyzické osoby, ktoré udelili súhlas – zamestnanci, členovia orgánov, spolupracujúci obchodní partneri, zákazníci fotografia, audiovizuálny záznam 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnost nastane skôr
Zverejňovanie titulu, mena, priezviska, tel. č.,  e-mailovej adresy a funckie dotknutých osôb  na webovej stránke Prevádzkovateľa a na  a na iných komunikačných kanáloch (sociálne siete Facebook, Instagram, LinkedIn a na kanáli v službe Youtube) Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby fyzické osoby, ktoré udelili súhlas (spolupracujúci obchodní partneri, iné dotknuté osoby) meno, priezvisko, tel. č., e-mailová adresa, funkcia 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Organizovanie súťaží pre  verejnosť a zverejňovanie výhercov Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby fyzciké osoby, ktoré sa zapoja do súťaže – osoby z radov verejnosti bežné osobné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, fotografia) 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Zverejňovanie referencií o službách Prevádzkovateľa (na webovej stránke, komunikačných kanáloch a v prezentačných a obchdoných materiáloch Prevádzkovateľa) Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby fyzické osoby, ktoré udelili súhlas so zverejnením referencie meno, priezvisko, funkcia v spoločnosti klienta 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktora skutočnosť nastane skôr
Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom súborov cookies) Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby fyzické osoby, ktoré navštívili webovú stránku a udelili súhlas IP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke prevádzkovateľa 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr (v závislosti od druhu súboru cookie)
Spracovanie účtovných dokladov Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonných povinností fyzické osoby – dodávatelia tovarov a služieb, ich zamestnanci a zástupcovia,  sprostredkovatelia,  fyzické osoby – zákazníci, ich zamestnanci a zástupcovia bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania služby, kontaktné údaje  – tel.č., emailová adresa, bankové spojenie) 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

 

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

 1. Zdroj osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov získava Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje priamo od Vás, v prípade ak mu ich samy poskytnete (napr. odoslaním žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi cez kontaktný formulár na webovej stránke, prihlásením sa na odber newslettru, objednaním služieb od Prevádzkovateľa, zapojením sa do súťaže organizovanej Prevádzkovateľom) alebo priamo pri Vaše návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa (online identifikátory).

V prípade, ak u Prevádzkovateľa objedná služby obchodná spoločnosť, ktorej ste zástupcom alebo kontaktnou osobu, je zdrojom Vašich osobných údajov práve táto spoločnosť.

 1. Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci alebo iným príjemcom, ktorí sú oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje. K týmto príjemcom patria súdy, orgány činné v trestnom konaní, príslušný správca dane, dozorné orgány (Slovenská obchodná inšpekcia) ako aj Úrad na ochranu osobných údajov.

K ďalším príjemcom Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete a platformu Youtube v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti, zapojíte sa do súťaže organizovanej Prevádzkovateľom na sociálnej sieti alebo na webovej stránke, udelíte mu súhlas so zverejnením Vašej referencie o jeho službách alebo Vašej fotografie  (spoločnosti Meta Platforms Ireland and LinkedIn Ireland Unlimited Company). V prípade, ak navštívite webovú stránku Prevádzkovateľa a udelíte mu súhlas s používaním analytických a marketingových online nástrojov (cookies), sú príjemcami Vašich osobných údajovaj spoločnosti poskytujúce online reklamné a analytické nástroje (spoločnosti Meta Platforms Ireland, Google Ireland Limited).

Sprostredkovatelia

V niektorých prípadoch poskytuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t.j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa sú nasledujúce spoločnosti:

 • obchodné spoločnosti a fyzické osoby – podnikatelia, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje a ktorí mu dodávajú služby (pri poskytovaní marketingových služieb, IT služieb, webhostingových služieb a služieb v oblasti ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti),
 • spoločnosť poskytujúca online účtovný a fakturačný softvér (aplikáciu),
 • spoločnosti poskytujúce služby softvérov (aplikácií) na evidenciu odpracovaného času, zadaných objednávok a evidenciu klientov,
 • spoločnosť poskytujúca službu online cloudového úložiska,
 • spoločnosť poskytujúca newsletteringové služby a
 • spoločnosti poskytujúce hostingové služby.
 1. Sú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín a medzinárodných organizácií?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prichádza v niektorých prípadoch k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín:

 • ak sa prihlásite na odber newsletter-u alebo ak Vám je posielaný klientský newsletter, Vaše osobné údaje sú prenášané do USA, spoločnosti The Rocket Science Group, LLC, ktorá je prevádzkovateľom služby Mailchimp, ktorú Prevádzkovateľ využíva pri distribúcií newslettrov,
 • v prípade, ak udelíte súhlas s ukladaním analytických a marketingových cookie súborov, Vaše osobné údaje môžu byť budú prenášané do USA, spoločnostiam Google LLC, Meta Platforms a LinkedIn Corporation, ako materským spoločnostiam európskych poskytovateľov uvedených služieb, ktoré Prevádzkovateľ využíva za účelom merania návštevnosti a aktivity na webovej stránke Prevádzkovateľa, na základe tam platných právnych predpisov,
 • v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach, Vaše osobné údaje môžu byť prenášané do USA, spoločnostiam Meta Platforms. a LinkedIn Corporation, ako materským spoločnostiam európskych prevádzkovateľov sociálnych sietí Facebook, INSTAGRAM a LinkedIn, na základe tam platných právnych predpisov,
 • pri využívaní online cloudového úložiska môžu byť Vaše osobné údaje prenášané do USA, spoločnosti Google, LLC, ktorá je prevádzkovateľom vyššie uvedenej služby,
 • pri využívaní online softvérov (aplikácií) na evidenciu odpracovaného času, zadaných objednávok a evidenciu klientov môžu byť Vaše osobné údaje prenesené do USA, spoločnostiam prevádzkujúcim aplikácie CLOCIFY a ASANA,
 • pri využívaní online účtovného softvéru sú Vaše osobné údaje prenášané do Veľkej Británie, spoločnosti Bindu LTD.

Prenos Vašich osobných údajov je vo všetkých vyššie uvedených prípadoch zabezpečený prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú v súlade s podmienkami používania vyššie uvedených služieb súčasťou zmlúv o poverení so spracúvaním osobných údajov uzatvorených s vyššie špecifikovanými subjektami.

 1. Využíva Prevádzkovateľ profilovanie a automatizované rozhodovanie?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

 1. Prevádzkovateľ ako sprostredkovateľ spracúvajúci osobné údaje v mene iného prevádzkovateľa

Pri poskytovaní marketingových služieb, hostingových služieb a IT služieb pre klientov Prevádzkovateľa (ďalej ako „klienti“), môže prichádzať k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľom v mene svojich klientov (zákazníkov klientov, zamestnancov klientov a iných dotknutých osôb). Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v mene klientov vystupuje Prevádzkovateľ v postavení sprostredkovateľa spracúvania osobných údajov podľa čl. 4 bodu 8. Nariadenia, pričom prevádzkovateľom, ktorý určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov je pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom v postavení sprostredkovateľa vždy klient.

Prevádzkovateľ uzatvára so svojimi klientmi zmluvu o poverení so spracúvaním osobných údajov, v ktorých sú stanovené podmienky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľom ako sprostredkovateľom v mene svojich klientov, a povinnosti týkajúce sa zabezpečenia primeranej úrovne ochrany spracúvaných osobných údajov. V prípade, ak nie je v individuálnom prípade dohodnuté inak, spravuje sa vyššie uvedená zmluva znení zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov, ktorej online znenie poskytol Prevádzkovateľ klientovi pri uzatváraní zmluvného vzťahu.

Účely, právne základy, rozsah a okruh príjemcov spracúvaných osobných údajov Prevádzkovateľom ako sprostredkovateľom v mene klientov je určený klientami, pričom Prevádzkovateľ v prípadoch, kedy spracúva osobné údaje dotknutých osôb v mene svojich klientov postupuje výlučne podľa pokynov svojich klientov a príslušných právnych predpisov, plní povinnosti sprostredkovateľa podľa ustanovení  Predpisov o ochrane osobných údajov a s osobnými údajmi nevykonáva žiadne iné spracovateľské operácie okrem tých, ktoré Prevádzkovateľovi vyplývajú z uzatvorenej zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov a účelov spracúvania určených klientom.

 1. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osobav zmysle ustanovení Nariadenia nasledujúce práva:

Vaše práva
Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. PRÁVO NAMIETAŤ – Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

 

Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje. PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS – Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov. Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate. Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vaše práva v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa špecifikovaných v úvode tohto dokumentu.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

 1. Sociálne média a odkazy na iné internetové stránky

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje budú spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (

 1. Platnosť

Tieto aktualizované Zásady sú platné a účinné od 01.02.2021. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.

Dajme si kávu. Poviete nám predstavy
a my nájdeme riešenie pre váš biznis.